پارک علم و فناوری

1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
سه شنبه 27 آذر سال 1397
www.sstp.ir

آشنایی با شرکت مسئولیت محدود

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م ۹۴ ق.ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق.ت)

محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می‌گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می‌توان با حداقل دو شریک تشکیل داد.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه­ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت‌ها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می‌باشد و موس سین مکلف‌اند حداقل ۳۵% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاس یس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می‌شود ولی در شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می‌شوند.
و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت‌های سهامی این است که قلمرو آگهی‌ها در شرکت‌های سهامی وسیع‌تر از شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی‌گردد. ولی در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام کام لا آزاده بوده و در شرکت‌های سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
 

مقررات مالیاتی

مطابق بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ جمع درآمد مشمول مالیات شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

۱- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و در مورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ همان قانون.
۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساس نامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.

امتیازی که شرکت‌های سهامی عام در مقایسه با شر کته‌ای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت‌هایی که سهام آن‌ها از طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده‌اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده‌اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می‌باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکت‌های مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.

حقوق و تعهدات شرکا شرکت

هر شریک به هر میزان که سهم الشرکه دارد می‌تواند سهم الشرکه که خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (۱۰۲ و ۱۰۳ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریکی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت اطلاع حاصل نماید.

از حقوق دیگر حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می‌باشد که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت موکول به اساس نامه یعنی توافق فی ما بین شرکا گردیده است ولی اگر اساس نامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود.

استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکا می‌باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه در دعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه شرکا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.

حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می‌باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می‌باشد مگر اینکه اساس نامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

در مورد تعهدات شرکا باید متذکر شد که برابر ماده (۹۴ ق.ت) مسئولیت هر شریک در مقابل قروض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه­ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است؛ بنابراین اگر شرکت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائی باقیمانده شرکت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند. اداره تصفیه برای طلبکارانی که طلب خود را به طور کامل حصول ننموده‌اند سند عدم کفایت دارائی صادر می‌کند.

طلبکاران شرکت قادر نخواهند بود، در صورت توقف شرکت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شرکا مطالبه نمایند و این امر موجبات سوءاستفاده شرکا شرکت را فراهم می‌سازد به این معنی که ممکن است شخص ثالثی کالایی را به طور نسیه به شرکت بفروشد ولی شرکت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. در اینجا طلبکار فقط می‌تواند به مقررات راجع به ورشکستگی علیه شرکت متوسل شود و ما لا قسمتی از طلب چنین شخصی بلا وصول خواهد ماند.

برابر ماده (۱۱۲ ق.ت) در هیچ مورد شرکا نمی‌توانند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود بنماید و این امر کام لا منطقی است زیرا تاس یس شرکت تجارتی امری اختیاری می‌باشد و بر خلاف حقوق مدنی شرکت قهری وجود خارجی ندارد و قانون گذار سعی کرده ارداه سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.

سایر تعهدات شرکا عبارت‌اند از: رقابت غیر قانونی توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شرکت. در توضیح هر کدام باید گفت که در اساس نامه شرکا می‌توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شرکت را که موجب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.

مدیرانی که بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاه بردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
در خاتمه باید متذکر شد که به موجب ماده (۱۱۰ ق.ت) شرکا حق ندارند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.

 

مدارک لازم جهت پذیرش شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص (تهیه از واحد حسابداری)
 2. تکمیل دو نسخه اساس نامه شرکت سهامی خاص (تهیه از واحد فروش اوراق)
 3.  
 4. ارائه دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موس سین
 5. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 6. (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 7. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 8. (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 9. درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
 10. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل  و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
 11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +10)
 12. ارائه اقرارنامه در متن صورت جلسه  جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
 13. نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  اقرار نمودند مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.
 14. ارائه اقرار نامه  بازرس یا بازرسان در متن صورت جلسه  مبنی بر اینکه هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می‌باشد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
 15. نمونه متن اقرار نامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.
 16. ارائه اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل وکالت نامه.
 17. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
 18. تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت هزینه مربوطه

 

مراحل و چگونگی ثبت شرکت با سهامی خاص

1- واریز فیش تعیین نام و ثبت اطلاعات شناسایی متقاضی:

متقاضی نسبت به واریز مبلغ تعیین شده جهت تعیین نام به شماره حساب مربوطه در یکی از شعب بانک‌ها اقدام نموده و اطلاعات فیش واریزی را به همراه مشخصات شناسایی متقاضی ثبت و پس از تکمیل مدارک مربوط به قسمت سرچ اولیه نام مراجعه می‌نماید.

2- انتخاب نام اولیه توسط تعیین نام:

متصدی تعیین نام پس از رویت مدارک نسبت به انتخاب نام اولیه اقدام می‌نماید.

3- قسمت کارشناسی پذیرش:

کارشناس مربوطه پس از بررسی مدارک در صورت تکمیل بودن اقدام به پذیرش نموده و پس از ثبت مشخصات متقاضی و نوع پذیرش در سیستم، رسید پذیرش را  صادر نموده و یک نسخه آن را به مدارک من ضم نموده و یک نسخه را را به تقاضی تحویل می‌نماید.

4- ورود اطلاعات:

پس از ورود اطلاعات  مدارک توسط کاربر و تائید صحت آن توسط متقاضی درخواست مربوطه به واحد تعیین نام جهت تائید نهایی نام و تعیین کارشناس تاس یس ارسال می‌گردد. بدین  ترتیب الویت های مشخص شده از طرف متقاضی نام مورد نظر در سیستم بررسی
می‌گردد. پس از کارشناسی و کنترل نام‌ها توسط کارشناس تعیین نام سرپرست تعیین نام موظف به تأیید و یا رد نظریه کارشناس مربوطه می‌باشد.

قابل توجه است که پس اعمال نظریه سرپرست تعیین نام، متقاضی درخواست کننده از وضعیت تأیید و یا رد نام‌های درخواست شده خود و در صورت انتخاب یک نام عنوان نام انتخاب شده مطلع می‌گردد. وجود ایراد در نام‌های مشخص شده به صورت پیغام ایرادی به متقاضی ارسال شده و در صورت رد تمامی نام‌ها توسط واحد تعیین نام متقاضی موظف است نسبت به رفع نقص نام‌ها و ارسال مجدد آن‌ها اقدام نماید.  قابل ذکر است که نام تعیین شده از تاریخ تعیین،از تاریخ تعیین تا ثبت شرکت صرفا تا 2 ماه اعتبار داشته و پس از مهلت فوق اگر شرکت همچنان ثبت نشده باشد باید نسبت به تمدید نام در واحد تعیین نام اقدام نماید.

5- تعیین کارشناس ممیزی:

پس از تعیین و انتخاب نام شرکت، اطلاعات متقاضی به همراه مشخصات پرونده درخواست شده به کارشناس تعیین شده از سوی سیستم ارجاع می‌گردد. (ارجاع خودکار توسط سیستم اداره ثبت شرکت‌ها:  در ارجاع خودکار، سیستم پس از کنترل و سنجش آمار پرونده‌های در دست بررسی ممیزان کارشناسی اقدام به انتخاب کارشناس ممیزی مورد نظر می‌نماید).

6- بررسی کارشناسی تاسیس:

پس از ارجاع پرونده به کارتابل بررسی اصل مدارک کارشناس، متقاضی فرم‌های چاپ شده را توسط شرکاء تکمیل امضاء نموده و به همراه مدارک شناسایی و در صورت نیاز اصل مجوز صادر شده به کارتابل بررسی اصل مدارک مربوط به کارشناس ممیزی بررسی کننده پرونده، تحویل می‌نماید.   در کارتابل جاری صحت مدارک کنترل و در صورت تکمیل بودن مدارک پرونده به کارتابل دفتر ثبت تأسیس ارسال می‌گردد و در صورت وجود نقص در صحت اطلاعات ارسال شده از طرف متقاضی، پرونده به کارتابل کارشناس ممیزی بررسی کننده جهت بررسی مجدد ارسال می‌گردد. در صورتی که ایرادات غیر قابل رفع باشد. درخواست ثبت به کلی رد خواهد شد ضمنا شرکت با مسئولیت محدود می‌بایستی تمام سرمایه نقدی شرکت را تا دیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و همراه مدارک تسلیم گردد. در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزانی تقویم شده است هر شرکتی که بر خلاف این موارد تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. برای اطلاع از مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود مراجعه شود به مواد 94 الی 115 قانون تجارت مصوب سال 1311 و آئین نامه و نظامنامه قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310 و شهریور 1340 و 2/3/1310. در صورت تکمیل مدارک و رفع ایرادها و اخذ مجوز متن پیش نویس آگهی در سیستم به کارتابل سرپرستی ارسال می‌گردد.

7- بررسی سرپرستی:

پس از ارجاع پرونده به سرپرستی، مسئول مربوطه پس از بررسی مدارک اقدام به امضاء پیش نویس آگهی مربوطه نموده و در خواست مربوطه را در سیستم تائید می‌نماید و متقاضی به واحد حسابداری جهت پرداخت هزینه‌های ثبت مراجعه می‌نماید.  در صورت رد نظریه کارشناس ممیزی بررسی کننده پرونده، پرونده به همراه شرح رد نظریه به کارتابل کارشناس ممیزی مربوطه برگشت داده خواهد شد.

 

8- محاسبه هزینه ثبتی:

پس از ارجاع پرونده به واحد حسابداری، مشخص شده و متقاضی می‌بایست نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام نماید. (هزینه حق الثبت و هزینه حق الدرج)

پس از تکمیل فیش‌های واریزی متقاضی و ثبت آن‌ها در حسابداری تأسیس پرونده به واحد ثبت دفاتر تاس یس ارسال می‌گردد.

9- دفتر ثبت تاسیس:

پس از ارجاع پرونده به کارتابل دفتر ثبت تاسیس، اطلاعات مربوطه در  دفاتر ثبت نوشته می‌شود  و ذیل دفاتر ثبت توسط متقاضی پس از احراز هویت  اخذ امضاء  می‌گردد، که در این مرحله شماره ثبت تقاضای مربوطه تعیین می‌گردد.

10- دبیرخانه مکانیزه:

در این مرحله متقاضی می‌بایست پیش نویس آگهی که ذیل آن عبارت تکمیل امضاء درج شده است را به متصدی مربوطه در واحد دبیرخانه جهت دریافت نسخه‌های پاکنویس آگهی که در آن شماره و تاریخ صدور درج گردیده تحویل نماید.

11- مراجعه به ریاست:

متقاضی پس از دریافت نسخه‌های پاکنویس (به همراه پیش‌نویس) جهت اخذ امضاء از ریاست یا معاون اداره مراجعه می‌نماید و پس از امضای به قسمت دبیرخانه جهت ممهور نمودن اوراق مراجعه  می‌نماید. در این مرحله متقاضی می‌بایست نسخه اصل آگهی صادره که ممهور به مهر برجسته است را به قسمت روزنامه رسمی جهت چاپ آگهی تحویل نماید.

 

منابع:

 • پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
 • http://www.iranbc.ir


نویسنده : محمد میرشاهی | بازدید : 169 | نظر : 0 | گروه : منوها | تاریخ ثبت : دوشنبه 1 مرداد سال 1397

این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید :

نظر : 0
نظر شما
 

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می‌دهید ...

 

نام شما :
 
آدرس ایمیل :
 
نظر شما :
 
فراخوان جذب نیروی قراردادی کار معین «کارشناس خدمات فنی و تخصصی» در پارک علم و فناوری استان سمنان
1- برگزاری جلسه ی مشترک مرکز رشد واحدهای فناور مهدی‌شهر با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی مهدی‌شهر ...
2- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت و ایمنی در محیط کار (HSE) و کارگاه آموزشی تخصصی پیشگیری از اعتیاد جهت ...
3- برگزاری اولین کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب با مشارکت پارک علم و فناوری استان در شهرستان مهدی‌شهر ...
4- بازدید و برگزاری جلسات تخصصی نمایندگان صندوق شکوفایی و نوآوری در مرکز رشد دکتر حسابی پارک علم و فناوری استان سمنان...
5- بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و هیات همراه از پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان ...
6- اولین دوره نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند مصلی تهران ...
7- برگزاری جلسه با فعالین مستعد تشکیل سمن در پارک و کارشناس اداره ورزش جوانان شاهرود در خصوص ثبت سمن های کارآفرینی ...
8- برگزاری جلسه بررسی فرایند اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات دانش بنیان ...
9- شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان و هفتمین نمایشگاه کتاب شهرستان شاهرود ۱۱ الی ۱۶ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد...
10- اعلام نتایج نهایی داوری جشنواره منطقه ای اختراعات رویش دماوند و خاوران به میزبانی بنیاد نخبگان استان سمنان ...
 

انتصاب دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی، رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان عضو گروه تخصصی فناوری کمیسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیر عامل شرکت پارس‌گاس‌ایما از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سمنان پارک علم و فناوری استان سمنان در چهلمین نشست دوره‌ای گروه بانک توسعه اسلامی در موزامبیک شرکت کرد

یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم)

شعار سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر (5 تیر 1394)؛ بیایید باهم، زندگیمان، جامعه‌مان و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

تسهیلات مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور برای شرکت‌ها و موسسات فعال در امور سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات

نحوه بهره مندی از معافیت های مالیاتی قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05

حلول ماه مبارک رمضان گرامی باد

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان (دانش آموختگان برتر فناور)

پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: بین المللی شدن تنها مسیر توسعه دانشگاه ها است

دیدار اعضای هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رییس، معاونین و مدیران پارک علم و فناوری استان سمنان

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

ولادت با سعادت حضرت قائم(عج) گرامی باد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با برخورداری از صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با معرفی صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

پورتال سازمان مدیریت بحران کشور

ولادت فرخنده امام حسین(ع)، ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت امام زین العابدین(ع) مبارک باد

افتتاح رسمی سامانه ایده بازار ایرانی در مرکز رشد واحدهای فناور دامغان پارک علم و فناوری استان سمنان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای وحید امینیان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

27 اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

مبعث رسول اکرم‌(ص) مبارک باد

گزارش تصویری از بازدید پایه ششم مدرسه ابتدایی بیارجمند از پارک علمی-تفریحی نوآموز

گزارش تصویری از بازدید پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی الزهرا از پارک علمی-تفریحی نوآموز

دکتر هراتی‌زاده، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان خبر داد: ارایه خدمات برخط در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان

برگزاری سیزدهمین نشست مدیران و کارشناسان و پنجمین جلسه تحلیلی عملکرد مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در مرکز رشد مهدی‌شهر

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه باقری

پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

برگزاری جلسه مشترک بین مرکز رشد واحدهای فناور گرمسار و نماینده شرکت ربات‌های صنعتی KUKA آلمان

نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته اراک

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی

«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393

همایش نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی

جشنواره علم و عامِه

جلسه «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

دریافت فایل قالب ارسال پروپوزال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ولادت امام علی (ع) و روز مرد مبارک